1) 2017-10-22 16:30
KFC 08 Rurabomber (3 - 8) Skorpiony 2
2) 2017-12-03 16:30
Skorpiony (4 - 6) Sporting Praga 1
3) 2017-12-16 18:10
Skorpiony (12 - 4) Legendarni FF 1