1) 2017-11-30 21:00
Narodowy Bank Polski (1 - 1) KPMG (5pkt)
2) 2018-01-17 20:00
Emoqa Squad (1 - 3) KPMG (6pkt)
3) 2018-01-22 20:15
GWW (0 - 7) KPMG (6pkt)
4) 2018-02-08 21:45
Eurosport-Discovery (3 - 2) KPMG (5pkt)
5) 2018-02-12 21:00
DELTA CONTACT (3 - 2) KPMG (6pkt)
6) 2018-02-19 20:15
KPMG (2 - 3) Narodowy Bank Polski (6pkt)
7) 2018-02-26 19:30
Kierownicy (6 - 5) KPMG (6pkt)
8) 2018-03-07 20:45
PZU Sport Team (1 - 9) KPMG (6pkt)
9) 2018-03-12 21:00
DELTA CONTACT (5 - 4) KPMG (6pkt)
10) 2018-03-22 21:00
KPMG (4 - 7) Kierownicy (5pkt)