1) 2018-02-18 15:40
Sporting Praga (4 - 3) The White
2) 2018-02-24 19:30
The White (2 - 3) Kuternogi
3) 2018-03-04 17:20
Skorpiony (5 - 4) The White
4) 2018-03-11 16:30
Nieobliczalni (2 - 1) The White
5) 2017-03-17 09:50
The White (5 - 6) Przyjaciele Fryzjera
6) 2018-03-25 21:10
Legendarni FF (3 - 1) The White
7) 2018-04-14 15:40
TG Sokół Brwinów (6 - 2) The White
8) 2018-04-22 13:35
The White (0 - 5) OIRP Warszawa