1) 2017-10-22 16:30
KFC 08 Rurabomber (3 - 8) Skorpiony 1
2) 2017-11-19 15:40
Skorpiony (9 - 3) The White 1