1) 2017-10-22 16:30
KFC 08 Rurabomber (3 - 8) Skorpiony 1
2) 2017-11-19 15:40
Skorpiony (9 - 3) The White 2
3) 2017-12-16 18:10
Skorpiony (12 - 4) Legendarni FF 1
4) 2018-01-07 14:50
NWM Warszawa (7 - 4) Skorpiony 1