1) 2017-11-19 15:40
Skorpiony (9 - 3) The White 2
2) 2017-12-16 18:10
Skorpiony (12 - 4) Legendarni FF 3