1) 2017-11-18 13:10
Same Konkrety (3 - 2) Przyjaciele Fryzjera 1
2) 2017-12-03 15:40
Same Konkrety (3 - 3) LKS Dzika Gra┼╝yna 1
3) 2018-01-13 19:50
Same Konkrety (5 - 2) ANTRAKT 1