1) 2017-10-21 13:10
Same Konkrety (2 - 0) Nieobliczalni 1
2) 2017-10-28 11:30
Same Konkrety (3 - 3) PomaraƄczowi 2
3) 2017-11-04 11:30
OIRP Warszawa (5 - 5) Same Konkrety 1
4) 2018-01-13 19:50
Same Konkrety (5 - 2) ANTRAKT 1