1) 2013-09-30 20:15
RBPL (1 - 15) KB Polska
2) 2013-10-14 21:00
KB Polska (5 - 4) Narodowy Bank Polski
3) 2013-10-21 19:30
KB Polska (4 - 3) Mosty WPM
4) 2013-10-28 20:15
LOTTO (4 - 12) KB Polska
5) 2013-12-02 21:00
Invest-Bank (2 - 7) KB Polska