1) 2017-11-26 19:50
Hardcore Team (3 - 6) Mehisto
2) 2017-12-10 17:20
ATLAS WARSZAWA (2 - 3) Mehisto